Att välja var vi ska fokusera våra insatser - vår materialitetsmatris

Vi genomförde otaliga intervjuer och undersökningar för att fastställa de fokusområden inom hållbarhet som har störst inverkan på vår verksamhet och som är viktigast för våra intressenter.

“Vi har ett fokuserat team från hela vår organisation och ett djärvt åtagande att vara klimatpositiva. Vi pratade med kollegor och externa experter för att förstå var vi kan göra skillnad.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Varifrån kommer den?

Vår hållbarhetsstrategi bygger på denna omfattande och iterativa samrådsprocess för att säkerställa att vi fokuserar våra ansträngningar på områden där vi kan ha störst inverkan på vår planet, vårt samhälle och vår ekonomi.

Vi lyssnar

Som en del av vårt hållbarhetsarbete samarbetar vi regelbundet med partners i de länder där vi är verksamma, för att se till att vi förstår den påverkan som vår verksamhet har på omvärlden och att vi vidtar rätt åtgärder för att hantera det. Vi har också genomfört en process för hantering av företagsrisker, som identifierar operativa, strategiska och ryktesmässiga risker för vår verksamhet.

Hur skapades matrisen?

Vi samarbetade med externa experter för att sammanställa denna information till en väsentlighetsbedömning. Beslutsfattare, företrädare för det civila samhället, experter på livsmedelssystem, tillsynsmyndigheter och icke-statliga organisationer samt interna experter rangordnade en lista med 38 ämnen efter hur viktiga de ansåg att de var för Hero. Vi definierar "väsentligt" som frågor som sannolikt kommer att påverka vår verksamhet och som är viktigast för våra intressenter.

22 ämnen, fyra konsekvensområden

Vi valde ut de 22 viktigaste ämnena från de ursprungliga 38 och sammanställde dem i fyra områden: Produkt, miljö, sociala frågor och styrning. Diagrammet ovan sammanfattar de viktigaste resultaten av detta arbete och bekräftar att vår strategi tar upp rätt ämnen.