1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

Hero je globální společnost a vyrábíme širokou škálu produktů napříč různými obory různé kategorie. Náš tým pro zadávání veřejných zakázek se zaměřuje na environmentální a sociální kritéria, což je klíčové pro plnění našeho závazku udržitelnosti.

Tým má jasně stanovené cíle a podílí se na smysluplné spolupráci s našimi dodavateli, ať už nám dodávají suroviny, obaly, hotové výrobky nebo služby. Jsme přesvědčeni, že úspěch závisí na vytvoření důvěryhodná partnerství a dlouhodobá spolupráce na snižování emisí uhlíku.chránit přírodu a zlepšovat podmínky pro pracovníky.

Co jsme dosud udělali?

Jsou malé, ale bez nich bychom se potýkali s vážnými problémy. Včely patří mezi nejplodnější opylovače na světě. Naše iniciativa Bee careful se zaměřuje na tohoto, pro náš ekosystém velmi důležitého, i když malého, tvora. Provedli jsme výzkum s cílem vyvinout soubor nástrojů, které vytvářejí včelami inspirované ekosystémy zaměřené na zlepšení biologické rozmanitosti a zvýšení výnosů.

Silné přímé vztahy s našimi zemědělci

Budujeme také silné vztahy s našimi zemědělci, abychom zvýšili podíl surovin z přímých zdrojů. Například ve Španělsku odebíráme 89 % ovoce napřímo, v německém Schwartau je to 70 %. Tato úzká partnerství nám umožňují spolupracovat na pozitivním ovlivňování biologické rozmanitosti prostřednictvím sdílení osvědčených postupů v oblasti udržitelného zemědělství.

Udržitelné zemědělství

Udržitelné zemědělství podporuje postupy, které pomáhají chránit životní prostředí a zároveň produkují lepší plodiny, kvalitnější suroviny a zdravější potraviny. Naše zásady udržitelného zemědělství jsou definovány na základě toho, čeho podle nás můžeme v našem potravinovém systému dosáhnout. Tvoří základ naší spolupráce s dodavateli a zemědělci v rámci celé skupiny Hero Group.

Zásady udržitelného zemědělství (v AJ)

“Naše strategie udržitelnosti vychází z našeho poslání a zavazuje nás k pozitivním změnám. To znamená, že se budeme snažit zintenzivnit naši hru.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Podpora rozvojových zemí

Ačkoli se snažíme získávat suroviny z místních zdrojů, kde to jde, nakupujeme značné množství tropického ovoce, kakaa a olejů z rozvojových zemí. Protože jsme si vědomi zvýšených sociálních a environmentálních rizik ve zvláštních oblastech, věnujeme v rámci našich nákupních procesů zvláštní pozornost komoditám a jejich původu.

Rozhodli jsme se ale podporovat jen ty dodavatele, kteří pracují v rámci uznávaných certifikačních systémů, jako jsou Rainforest Alliance a Smeta, nebo kteří spolupracují přímo s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Tam, kde je to možné, se snažíme podporovat drobné zemědělce a spolupracovat s nimi na zvyšování produktivity, sociální angažovanosti a přínosů pro životní prostředí.

Naše pilíře udržitelnosti

1

Získávání zdrojů a partnerství s dodavateli

S našimi dodavateli spolupracujeme na udržitelném zemědělství a spravedlivých pracovních podmínkách. Inovujeme způsoby získávání surovin a obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

2

Efektivita výroby a dopravy

Neustále zvyšujeme efektivitu naší výroby, přecházíme na obnovitelnou elektřinu, šetříme energií a vodou a snižujeme množství odpadu. Optimalizujeme naši dopravu a zavádíme technologie pro dekarbonizaci.

3

Přirozeně zdravé potraviny

Zachování dobroty přírody prostřednictvím přirozeně zdravých potravin. Budeme využívat naše značky ke vzdělávání a spolupráci se spotřebiteli v oblasti holistické stravy, která je dobrá pro nás i pro planetu. Rozšíříme naše portfolio tak, abychom spotřebitelům poskytli více přirozeně zdravých možností, jak se stravovat a redukujeme ty špatné, jako je rafinovaný cukr a červené maso.

4

Cílevědomí lidé

Růst a rozvoj našich lidí. Hero je rodinná společnost založená na hodnotách, což se odráží v naší kultuře. Tvrdě pracujeme na tom, aby se náš tým cítil angažovaný, zapojený a motivovaný. Podporujeme osobní rozvoj, zdraví a bezpečnost na našich pracovištích a zapojujeme se do práce s místními komunitami.

Řízení dodavatelů

Pro zvýšení transparentnosti v našem dodavatelském řetězci využíváme externí nástroje a certifikační systémy, jako je EcoVadis nebo Sedex, které nám umožňují přístup k informacím o přístupu dodavatele k sociální odpovědnosti a udržitelnosti.

Tyto nástroje jsou součástí našeho nástroje pro hodnocení dodavatelů, což znamená, že při výběru dodavatele a hodnocení jeho výkonnosti v souladu se standardy společnosti Hero vždy zohledňujeme udržitelnost.

Kodex chování dodavatele a obchodního partnera

Našeho poslání "potěšit spotřebitele výrobky inspirovanými přírodou" lze dosáhnout pouze s podporou a spoluprací všech zainteresovaných stran. Tento kodex chování uvádí požadavky společnosti Hero na dodavatele a obchodní partnery. Zahrnuje části týkající se ingrediencí, obalů, přepravy, výrobce třetích stran, poskytovatele služeb a subdodavatele zaměstnané v rámci dodavatelského řetězce Hero.

Kodex chování dodavatelů a obchodních partnerů ke stažení (v AJ)

Naše zásady v oblasti obalů

Obaly tvoří celosvětově přibližně 10 % odpadu. Každý občan EU vyprodukoval v roce 2018 odhadem 175 kg odpadu - za rok je to 77,5 milionu tun, což má značný dopad na životní prostředí. Zlepšení našeho přístupu k obalům má zásadní význam pro náš posun v oblasti udržitelného získávání zdrojů. Tyto zásady poskytují rámec pro udržitelné zacházení s odpadem.

Zásady udržitelného balení (v AJ)